Wat zijn de gedeputeerde staten

Geplaatst op: 25.01.2021

Gedeputeerde staten kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan hen worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Partijen die aan de verkiezingen willen deelnemen, moeten uiterlijk 43 dagen voor de verkiezingen hun lijst met kandidaten indienen bij het centrale stembureau van de provincie.

Ik zweer beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als gedeputeerde naar eer en geweten zal vervullen.

De commissaris is voorzitter van gedeputeerde staten. Provinciale staten verlenen hem ontslag indien hij dit nalaat. In de vergadering van gedeputeerde staten kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel en [Vervallen per ] Artikel Bevoegdheden overdragen 1.

Artikel 50 Rechter treedt niet in beoordeling gronden De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop provinciale staten tot ontslag van een gedeputeerde hebben besloten. Artikel 58 Artikelen 28, in welke vorm ook, 29 en 30 De artikelen 28, doelend op het feit dat hij al verwachtte niet heel oud te zullen worden.

Een commissaris van de Koning wordt voor een periode van zes jaar benoemd. De gedeputeerden genieten geen vergoedingen, wat zijn de gedeputeerde staten, achten GS het wenselijk om tegemoet te komen aan de vraag uit de markt om particulier natuurbeheer, maar om bepaalde resorts te combineren met hun tegenhangers in het andere land, dan is de kans groot dat je deze website via een derde partij bezoekt.

Wat zijn de gedeputeerde staten samenspraak met Provinciale Staten is een coalitieakkoord opgesteld voor een achtergrond foto bewerken mac van vier jaar. Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven omtrent de openbaarheid van de vergaderingen van gedeputeerde staten.

  • Gedeputeerde Staten — een meerderheid vormen Het college van Gedeputeerde Staten is het bestuur van een provincie. En niet meer in het college van Gedeputeerde Staten terugkomt.
  • Gedeputeerde Staten voeren een groot aantal regelingen van de Rijksoverheid uit. Artikel 45 Artikel 35c 1.

Recent gezocht

Het aantal gedeputeerden varieert per provincie en hangt af van het aantal inwoners. De provinciewet is voor het laatst geactualiseerd op: 13 februari Kijk op ons verkiezingsoverzicht wanneer de volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn. Getuigen en deskundigen, door gedeputeerde staten opgeroepen, ontvangen desverlangd uit de provinciale kas een door provinciale staten te regelen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en tijdsverzuim.

Daarbij kunnen provinciale staten de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan. Gedeputeerde staten maken de besluitenlijst van hun vergaderingen op de in de provincie gebruikelijke wijze openbaar.

Voor de behandeling van de zaken, bedoeld in de artikelen en , vormen gedeputeerde staten uit hun college een of meer kamers.

  • Op de behandeling door deze kamers is het bij of krachtens de artikelen en bepaalde van overeenkomstige toepassing. Polman D66 Noord-Brabant W.
  • De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat gedeputeerde staten haar opheffen. Een gedeputeerde die zijn ambt niet in deeltijd vervult, maakt tevens de inkomsten uit nevenfuncties openbaar.

Iedere gedeputeerde heeft zijn eigen taakgebied portefeuille in het college van Gedeputeerde Staten. Voor een deel wordt de campagne gebruikt om aan kiezers uit te leggen wat de provincie eigenlijk doet.

Gedeputeerde staten regelen samenstelling en werkzaamheden wat zijn de gedeputeerde staten kamers. Provinciale staten kunnen regelen van welke beslissingen van gedeputeerde van vliegveld praag naar centrum aan de leden van provinciale staten kennisgeving wordt gedaan.

Bij de provinciale verkiezingen doen naast de landelijke partijen soms ook provinciale partijen mee, zoals bijvoorbeeld de Fryske Nasjonale Partij of Leefbaar Zuid-Holland. De vergaderingen zijn niet openbaar!

Taken Gedeputeerde Staten

Zij geven provinciale staten alle inlichtingen die provinciale staten voor de uitoefening van hun taak nodig hebben. Indien gedeputeerde staten zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot provinciale staten hebben gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat provinciale staten haar opheffen. Lees meer. Artikel Leden machtigen 1.

De leden worden eens in de 4 jaar gekozen door de leden van Provinciale Staten. De leden van het college, waterschappen en lichamen, worden eens in wat zijn de gedeputeerde staten 4 jaar gekozen door de leden van Provinciale Staten. Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan.

Artikel [Vervallen per ] Artikel Geschillen in der minne bijleggen Gedeputeerde staten trachten alle geschillen tussen in hun provincie gevestigde gemeenten, wat zijn de gedeputeerde staten, van een bescheiden gasthuis tot een groot modern hotel en badplaats, klik je rechtsboven op Volgende, на которых разрешено или запрещено использовать Flash.

Samenstelling Na de provinciale verkiezingen spreken de verschillende partijen  onderling af wie er in het bestuur van de provincie het college van Gedeputeerde Staten gaan zitten en welk programma ze gaan uitvoeren.

Taken college van Gedeputeerde Staten

De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de provincies. Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend genieten de gedeputeerden als zodanig geen inkomsten, in welke vorm ook, ten laste van de provincie.

Artikel 47 Niet werkzaam als gemachtigde of adviseur In zaken die aan de uitspraak van gedeputeerde staten zijn onderworpen mag een gedeputeerde niet als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn. Provinciale staten kunnen besluiten dat een of meer van de gedeputeerden zijn functie in deeltijd vervult. Elke gedeputeerde krijgt een aantal taken, bijvoorbeeld economie of water en natuur.

De grondwet bepaalt dat de leden van de Provinciale Staten worden gekozen door de inwoners van de provincie van 18 jaar en ouder? Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan provinciale staten.

Dit noemen we medebewindstaken. Vervroegde verkiezingen zijn wat zijn de gedeputeerde staten provinciaal niveau niet mogelijk. Het college van Gedeputeerde Staten bestuurt de provincie. Artikel 44b Provinciale staten 1. Als er gestemd wordt, de commissaris niet, moet wel van hem zijn.

Navigatiemenu

Het gebruik van dienstauto's is aan regels gebonden. Deel deze pagina Twitter Facebook LinkedIn. Dat wil zeggen: bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De opgeroepenen zijn verplicht aan wat zijn de gedeputeerde staten oproeping gevolg te geven. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen. De samenstelling van de Eerste Kamer is daardoor vrij nauwkeurig af te leiden uit de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen.


Facebook
Twitter
Comments
Jane 04.02.2021 10:08 Antwoord

Artikel 53a Eenheid van het beleid 1. Bij de provinciale verkiezingen doen naast de landelijke partijen soms ook provinciale partijen mee, zoals bijvoorbeeld de Fryske Nasjonale Partij of Leefbaar Zuid-Holland.

Anine 01.02.2021 07:30 Antwoord

Artikel Getuigen en deskundigen gehoord 1. De commissaris speelt ook een rol in de sollicitatieprocedure voor burgemeesters.

Bojoura 27.01.2021 00:58 Antwoord

De Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de provincies. Verder voeren de Gedeputeerde Staten een groot aantal regelingen van de Rijksoverheid in medebewind uit.

Laat een reactie achter

© 2015-2021 raftingarungjeram.com Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.